Sekundarni pravni izvori

FAQs - Sekundarni pravni izvori

Iz područja:

a)    Ljekarničke djelatnosti

 1. Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 86/12)
 2. Mreža javne zdravstvene službe („Narodne novine“ br. 101/12, 31/13 i 113/15)
 3. Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne („Narodne novine“ br. 26/07, 118/07, 81/08, 98/12 i 116/15)
 4. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ br. 61/11, 128/12 i 124/15)
 5. Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene („Narodne novine“ br. 79/11 i 124/11)
 6. Naredba o obveznom isticanju oznake radnog vremena („Narodne novine“ br. 19/99, 121/03 i 150/08.)
 7. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept („Narodne novine“ br. 17/09, 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11, 16/11, 52/11, 80/13, 129/13, 146/13, 45/14, 81/14 i 17/15)
 8. Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe („Narodne novine“ br. 4/14)
 9. Pravilnik o mjerilima za razvrstavanja lijekova  te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept („Narodne novine“ br. 86/13, 90/13, 102/14 i 107/15)
 10. Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ br. 83/13 i 12/14)
 11. Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet („Narodne novine“ br. 83/13)
 12. Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje za stavljanje u promet u državama Europske unije („Narodne novine“ br. 10/08 i 76/13)
 13. Pravilnik o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova („Narodne novine“ br. 122/14)
 14. Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko („Narodne novine“ br. 83/13, 12/14, 69/14, 22/15 i 84/15)
 15. Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima („Narodne novine“ br. 118/09, 140/09, 76/13 i 43/15)
 16. Pravilnik o obustavi stavljanja lijeka u promet i povlačenju lijeka iz prometa lijekovima („Narodne novine“ br. 122/14)
 17. Pravilnik o farmakovigilanciji („Narodne novine“ br. 83/13)
 18. Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo („Narodne novine“ br.122/14)
 19. Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko („Narodne novine“ br. 83/13)
 20. Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima („Narodne novine“ br.  07/12, 14/12, 23/12, 25/12, 45/12, 69/12, 85/12, 92/12, 119/12, 147/12, 21/13, 38/13, 80/13, 93/13, 119/13, 125/13, 129/13, 136/13, 141/13, 154/13, 12/14, 22/14, 34/14, 45/14, 54/14, 59/14, 86/14, 92/14, 119/14, 129/14, 149/14, 17/15, 29/15, 41/15, 62/15, 77/15, 86/15, 122/15, 129/15, 132/15 i 139/15)
 21. Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole („Narodne novine“ br. 47/14)
 22. Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike („Narodne novine“ br. 12/04, 35/12, 85/12, 36/13, 6/14 i 10/15)
 23. Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga („Narodne novine“ br. 156/14 i 42/15)
 24. Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet („Narodne novine“ br. 83/13)
 25. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom („Narodne novine“ br. 50/15)
 26. Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite („Narodne novine“ br. 50/00)
 27. Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija („Narodne novine“ br. 23/08, 64/09, 113/10, 63/12, 18/13 i 60/15)
 28. Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 156/13, 12/14, 11/14, 34/14, 54/14, 66/14, 74/14, 106/14, 133/14, 157/14, 25/15, 36/15, 79/15, 82/15, 91/15, 116/15, 124/15, 139/15, 141/15)


b)    Radnih odnosa

 1. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“ br. 2/11,  14/13, 114/13, 145/13, 126/14 i 135/15)
 2. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (,,Narodne novine“ br. 124/13)
 3. Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 89/13)
 4. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije („Narodne novine“, br. 150/08)
 5. Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad („Narodne novine“ br. 130/13)
 6. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ br. 146/14)
 7. Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“ br. 81/10, 3/16)
 8. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ br. 32/15 i 102/15)
 9. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ br. 32/15 i 97/15 )
 10. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine“ br. 112/14, 43/15, 72/15 i 140/15)
 11. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine“ br.112/14 i 84/15)
 12. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine“ br.112/14)


c)    Javne nabave

 1. Uredba o objavama javne nabave (,,Narodne novine'' br. 10/12)
 2. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (,,Narodne novine'' br. 10/12)
 3. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 10/12)
 4. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ br. 6/12, 125/14)


d)    Zaštite osobnih podataka

 1. Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka („Narodne novine“, br. 105/04)
 2. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka („Narodne novine“, br. 139/04)
 3. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ br. 12/14, 15/14)

Partneri

08 api up09 fidi up11 jgl up10 milsing uprora01 belupo up02 pliva up03 vichy up04 laroche up05 eucerin up06 kemih up07 salvus up