Ne temelju članka 30. Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka, Odluke Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka od 4. srpnja 2017.g. i Odluke Ministarstva zdravstva od 27. srpnja 2017.g., Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka objavljuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos za radno mjesto:

 tajnik Ustanove – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad od 3 mjeseca

Uvjeti:

- VŠS/VSS društvenih znanosti
- poznavanje rada na računalu u MS Office-u i Internet
- aktivno znanje engleskog jezika
- potrebno radno iskustvo: 1 godina rada na sličnim poslovima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/08.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će putem telefona ili e-mail adrese naznačene u prijavi pozvani na razgovor.

Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor smatrat će se da su povukli prijavu.

Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera znanja prijavljenih kandidata.

Na web-stranici Z.U. Ljekarne „Jadrna“ Rijeka: www.ljekarna-jadran.hr u dokumentu „Upute i obavijesti kandidatima“ objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu, kandidati su dužni dostaviti:

- životopis,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslik diplome),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca do dana objave ovog natječaja.

Prijave se podnose od 8.8.2017. do 16.8.2017.g., preporučeno poštom ili osobno na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj za tajnika Ustanove“.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA
Ines Krajačević, mag.pharm.
Ravnateljica

Partneri

Kontakt

Radno vrijeme ljekarni

Radnim danom od 7:00 do 20:00 Sati

Subotom od 7:30 do 15:00 Sati

 

Ljekarna "Centar" vrši službu noćnog dežurstva tijekom cijele godine od 20:00 do 7:00 Sati

 

Adresa i telefoni:

Zdravstvena ustanova ljekarna "JADRAN" Rijeka

Trg Vlačića - Flaciusa 3

51000 Rijeka

 

Centrala

051 339 600

Telefaks

051 337 398

Centrala : 051 339 600
Telefaks : 051 337 398

Proizvod mjeseca

solgar vm 75 kolovoz

Certifikat kvalitete

"Det Norske Veritasa" certificirani po ISO normi 9001/2000, kao prva ljekarna i ljekarnička ustanova u Hrvatskoj.
ban4