Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) Zdravstvena ustanova Ljekarna ”Jadran”, Rijeka objavljuje
01/02/2018
Zabijte gol lošem imunitetu po 15% sniženoj cijeni već danas :)!
02/02/2018

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Delnicama, Delnička 10 prikupljanjem pisanih ponuda

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11 i 64/15) i odluke Upravnog vijeća o prodaji nekretnine od dana 31.07.2017 godine, te odobrenja PGŽ KLASA: 022-04/17-01/32 Urbroj: 2170/1-01-01/5-17-28 od 11. rujna 2017. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u Delnicama, Delnička 10 prikupljanjem pisanih ponuda

1. PODACI O PROSTORU: stan ukupne površine 34,88 m2 u prizemlju zgrade, sagrađene na k.č. 1379/1, k.o. Delnice I, na adresi: Delnice, Delnička 10
Energetski certifikat: razred E

2. POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA: 175.000,00 kuna.

3. JAMČEVINA: 10 % od početne utvrđene cijene stana (17.500,00 kn)

Napomena:

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Ljekarne Jadran: HR7823400091110068183, koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d. model: HR35, poziv na broj MB: 17003-OIB uplatitelja, uz napomenu „jamčevina za kupnju stana“

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, uplaćena jamčevina se bez prava na kamatu, vraća na bankovni račun u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju natječaja.

4. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PISANIH PONUDA: Pisane ponude se dostavljaju osobno ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE Delnice – NE OTVARATI“ na adresu Ljekarna Jadran, Vlačićev trg 3, 51 000 Rijeka, II kat.

Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 25. listopada 2017. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Ponude pristigle nakon tog roka neće se uzeti u obzir.

5. UVJETI I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PONUDU

Ponuda za pravne osobe mora sadržavati:

– Oznaku stana koji je predmet natječaja
– Naziv pravne osobe, OIB, adresu, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt;
– Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
– Izvod iz sudskog registra za pravne osobe, ili s njime izjednačenu ispravu u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku za strane pravne osobe;
– Dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje
– Broj žiroračuna radi eventualnog povrata jamčevine
– Vlastoručno potpisanu i pečatom ponuditelja ovjerenu izjavu o prihvaćanju početne cijene i uvjeta natječaja

Ponuda za fizičke osobe mora sadržavati:

– Oznaku stana koji je predmet natječaja
– Ime, prezime i adresu ponuditelja OIB, broj telefona za kontakt
– Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
– Običnu presliku osobne iskaznice
– Dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje
– Broj žiroračuna radi eventualnog povrata jamčevine
– Vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju početne cijene i uvjeta natječaja.

Ako nije drugačije naznačeno dokumenti koji se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici

6. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

– 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog Natječaja sadrži i najviši iznos kupovne cijene stana.

7. ZAVRŠNE NAPOMENE:

– nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati
– otvaranje ponuda nije javno
– porez i sve druge troškove vezane za prijenos prava vlasništva prodane nekretnine snosi kupac
– sva prava i obveze između kupca i prodavatelja detaljno će se definirati ugovorom o kupoprodaji
– nekretnina iz ove odluke prodaje se po načelu „viđeno kupljeno“
– o ishodu javnog natječaja svi sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju natječaja.
– prostor se može razgledati uz prethodnu najavu na telefon 051 339 600