Popusti u mjesecu veljači
Javni natječaj

Javni natječaj

Za zakup stambeno poslovnog prostora u Nerezinama prikupljanjem pisanih ponuda

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11 i 64/15) i odluke Upravnog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u sjedištu Ljekarne Jadran od dana 31.01.2017 godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za zakup stambeno poslovnog prostora u Nerezinama

prikupljanjem pisanih ponuda

PODACI O PROSTORU: stambeno poslovni prostor na adresi: Nerezine, Trg Studenac 3 ukupne površine 176,58 m2.

NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA: ljekarnička djelatnost ili specijalizirana prodavaonica za promet na malo lijekovima.

POČETNI IZNOS MJESEČNE ZAKUPNINE PO M2: 1,5 euro po m2 uvećano za PDV.

Mjesečna zakupnina se određuje u eurima, a plaća se mjesečno unaprijed, do desetog u mjesecu za tekući mjesec, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan ispostavljanja računa.      U cijenu zakupa nisu uključeni režijski troškovi koje zakupnik plaća zasebno.

VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA: Prostor se daje u zakup na razdoblje od 10 godina.

NAČIN I ROK PODNOŠENJA PISANIH PONUDA: Pisane ponude se dostavljaju osobno ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINE Nerezine – NE OTVARATI“ na adresu Ljekarna Jadran, Vlačićev trg 3, 51 000 Rijeka, II kat.

Rok za podnošenje ponuda na javni natječaj je 14. veljače 2017. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

UVJETI I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PONUDU

Ponuda mora sadržavati:

  • Podatke o podnositelju ponude: Naziv pravne osobe, OIB, adresa sjedišta, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt;
  • Naznaku djelatnosti koja će se u poslovnom prostoru obavljati
  • Visinu ponude mjesečne zakupnine;
  • Izvod iz sudskog registra, ili s njime izjednačenu ispravu u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku za strane pravne osobe,
  • Dokaz o pravu na obavljanje ljekarničke djelatnosti, odnosno dozvolu za obavljanje prometa na malo lijekovima u specijaliziranoj prodavaonici

 Dokumenti koji se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici

ZAVRŠNE NAPOMENE:

nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati

najpovoljnijom ponudom za predmetnu nekretninu smatra se ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine

nekretnina iz ove odluke daje se u zakup u postojećem „viđenom stanju“

o ishodu javnog natječaja svi sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju natječaja.

ugovor o zakupu sačinjava se kao javnobilježnički akt sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (“Narodne novine”, br. 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 120/2016).

prostor se može razgledati uz prethodnu najavu na telefon 051 339 600