Skip to content

NATJEČAJ za imenovanje RAVNATELJA ZU LJEKARNE JADRAN RIJEKA

Temeljem članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/2018125/2019, 100/2018, 125/2019, 133/2020, 147/2020, 136/2021, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 145/2023) i članka 27. i 28. Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka te odluke Upravnog vijeća Ljekarne Jadran Rijeka od 29. prosinca 2023. godine, objavljuje se

NATJEČAJ

za imenovanje

RAVNATELJA ZDRAVSTVENE USTANOVE

LJEKARNE JADRAN RIJEKA

UVJETI:
– završen diplomski Sveučilišni studij farmacije ili integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij farmacije
– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti  sljedeće dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu – osobna iskaznica ili domovnica
  • dokaz o stručnoj spremi – diploma o postignutom stupnju odgovarajuće stručne spreme (u izvorniku ili ovjerenom presliku)
  • dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO (podaci o radnom stažu i radnom odnosu), ne starije od dana objave ovog natječaja
  • dokaz o radnom iskustvu u struci – ugovori o radu ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima traženog akademskog zvanja i akademskog stupnja
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja
  • program rada i razvoja Ustanove za naredno mandatno razdoblje

Ravnatelj se imenuje za mandatno razdoblje od četiri godine.

Sukladno odredbi članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/2008125/201120/2012138/201269/2017) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se  u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama u zatvorenoj omotnici, neposredno ili preporučeno poštom na adresu: ZDRAVSTVENA USTANOVA  LJEKARNA JADRAN RIJEKA, Vlačićev trg 3, Rijeka- za natječaj za imenovanje ravnatelja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

                                                                                   Za Ljekarnu Jadran

                                                                                   Milan Ivaniš dr.med.dent.,
predsjednik Upravnog vijeća

Skip to content