Natječaj za prijam u radni odnos – farmaceut suradnik

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 02.08.2021.g.

Ne temelju članka 30. Statuta, Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka objavljuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos za radno mjesto:

farmaceut-suradnik – 2 izvršitelja (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme uz obvezan probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 1. završen diplomski Sveučilišni studij farmacije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij farmacije
 2. položen stručni ispit
 3. važeće odobrenje Hrvatske ljekaničke komore za samostalan rad (licenca)
 4. poznavanje rada na računalu u MS Office-u i Internet
 5. potrebno radno iskustvo: 1 godina rada u ljekarni ili ljekarničkom depou

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera stručnih sposobnosti kandidata.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo u svako doba poništiti natječaj bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Na web-stranici Z.U. Ljekarne „Jadrna“ Rijeka: www.ljekarna-jadran.hr u dokumentu „Upute i obavijesti kandidatima“ objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti:

 1. vlastoručno potpisanu zamolbu,
 2. životopis,
 3. dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslik diplome),
 4. važeće odobenje HLJK za samostalan rad (preslik)
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave ovog natječaja

Prijave se podnose od 3.8.2021. do 10.8.2021.g., preporučeno poštom na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka kao voditelj zbirke osobnih podatka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

———————————————————————————————————————————-

Rijeka, 02.08.2021.g.

Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka objavljuje

U P U T E   I   O B A V I J E S T I   K A N D I D A T I M A

koji podnose prijavu na JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka

            na radno mjesto:

FARMACEUT-SURADNIK – 2 izvršitelja (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme uz obvezan probni rad od 6 mjeseci.

I. OPIS POSLOVA radnog mjesta:

 • Obavlja poslove iz ovlasti magistra farmacije u skladu sa pozitivnim propisima te postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2015;
 • Obavlja poslove izdavanja lijekova i ortopedskih pomagala te izrade magistralnih i galenskih pripravaka;
 • Obavlja poslove izdavanja medicinskih proizvoda te kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne/ljekarnički depoi mogu opskrbljivati korisnike;
 • Obavlja identifikaciju tvari kod prijema u ljekarnu;
 • Vodi sve zakonom propisane očevidnike;
 • Sudjeluje u radu stručnog kolegija;
 • Surađuje i savjetuje farmaceutskog tehničara pri izradi magistralnih i galenskih pripravaka te izdavanju pripravaka u ručnoj prodaji;
 • Obavlja dužnost mentora magistru farmacije – pripravniku i farmaceutskom tehničaru pripravniku;
 • Surađuje sa doktorima medicine, doktorima dentalne medicine i doktorima veterine na otklanjanju problema u izdavanju lijekova i unapređenju kvalitete zdravstvene usluge;
 • Sudjeluje u javnozdravstvenim aktivnostima koje provodi ustanova;
 • Sudjeluje u organizaciji i provođenju internih programa stručnog usavršavanja magistara farmacije i farmaceutskih tehničara;
 • Sudjeluje u pripremi i provodi farmaceutsku skrb;
 • Obavlja i ostale poslove primjerene znanju i ovlastima magistra farmacije koje mu povjeri voditelj ustrojbene jedinice i ravnatelj.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka. Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu farmaceut-suradnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,85 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.


Za ZDRAVSTVENU USTANOVU LJEKARNU “JADRAN” RIJEKA:

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

Obavijest o ishodu natječaja za prijam u radni odnos – farmaceutski tehničar – pripravnik

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 14.06.2021.g.

Temeljem članka 30. Statuta i članka 10. stavka 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), ravnateljica donosi

O B A V I J E S T

o ishodu natječajnog postupka

Temeljem Javnog poziva za prijam pripravnika na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto: farmaceutski tehničar (pripravnik) – 3 polaznika (m/ž) s punim radnim vremenom, objavljenog na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka dana 28. travnja 2021. godine, zaposlena je Rea Krmpotić.

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

Natječaj za prijam u radni odnos – farmaceutski tehničar – pripravnik

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 27.4.2021.g.

Ne temelju članka 30. Statuta Ljekarne i Plana Ministarstva zdravstva o prijemu pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 4.3.2021.g.
(KLASA: 100-01/20-02/15, UR,BR: 534-07/1-21-6), Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka objavljuje

J A V N I P O Z I V

za prijam pripravnika za zapošljavanje u Zdravstvenoj ustanovi Ljekarni „Jadran“ Rijeka na radno mjesto:
farmaceutski tehničar (pripravnik) – 3 polaznika (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od godine dana radi obavljanja pripravničkog staža, uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
Uvjeti radnog mjesta:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje farmaceutskog usmjerenja (s time izjednačen SSS farmaceutski tehničar)
 • poznavanje jednog stranog svjetskog jezika
 • poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet)

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017.).
  Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.
  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidati koji budi izabrani u uži krug natječaja bit će kontaktirani i pozvani na razgovor. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor smatrat će se da su povukli prijavu.
  Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera stručnih sposobnosti kandidata izabranih u uži krug natječaja.
  Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo u svako doba poništiti natječaj bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

  Kandidati su dužni dostaviti:
 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim javnim pozivom (preslik svjedodžbe o završnome radu),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja
 • potvrdu o nezaposlenosti s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od dana objave natječaja.
  Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. ZU ljekarna Jadran može zatražiti dostavu izvornika na uvid jednog ili više dokumenata koji su traženi.

  Prijave se podnose preporučeno putem pošte od 28.4.2021. do 7.5.2021.g. na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom: „za pripravništvo“.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

  Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka kao voditelj zbirke osobnih podatka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

  ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

  Ines Krajačević, mag.pharm.
  ravnateljica

———————————————————————————————————————————-

Rijeka, 27.4.2021.g.

Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka objavljuje

U P U T E I O B A V I J E S T I K A N D I D A T I M A

koji podnose prijavu na

JAVNI POZIV

za prijam pripravnika za zapošljavanje u Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka
na radno mjesto:

FARMACEUTSKI TEHNIČAR (PRIPRAVNIK) – 3 polaznika (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od godine dana radi obavljanja pripravničkog staža, uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

I. OPIS POSLOVA:

Farmaceutski tehničar-pripravnik obavlja sljedeće poslove:
– Obavlja poslove iz ovlasti farmaceutskog tehničara u skladu sa pozitivnim propisima, pravilima struke i načelima etičkog kodeksa;
– Postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2015;
– Obavlja poslove izrade magistralnih i galenskih pripravaka osim onih koji sadrže tvari jakog djelovanja;
– Obavlja poslove izdavanja lijekova režima BR, BRX i ortopedskih pomagala, sukladno ovlastima farmaceutskog tehničara;
– Obavlja poslove izdavanja kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike, sukladno ovlastima farmaceutskog tehničara;
– Zaprima i sprema naručene lijekove i ostale proizvode koji su predmet poslovanja ustrojbene jedinice;
– Izdaje lijekove, medicinske i ostale proizvode po narudžbenici pravne i fizičke osobe;
– Sudjeluje u savjetodavnim aktivnosti ustrojbene jedinice sukladno znanju i ovlastima farmaceutskog tehničara;
– Obavlja i ostale poslove po nalogu farmaceuta-suradnika, voditelja ustrojbene jedinice i ravnatelja.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu farmaceutski tehničar-pripravnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,75 i osnovice za obračun plaće.

Za ZDRAVSTVENU USTANOVU LJEKARNU “JADRAN” RIJEKA:
Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

Natječaj za prijam u radni odnos – farmaceut-suradnik

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 17.3.2021.g.

Temeljem članka 30. Statuta i članka 10. stavka 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), ravnateljica donosi

O B A V I J E S T

o ishodu natječajnog postupka

Na Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) za radno mjesto: farmaceut suradnik – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom uz obvezan probni rad od 6 mjeseci i mjestom rada: Cres, objavljen na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka dana 3.3.2021. godine, nije pristigla ni jedna zamolba.

 Zdravstvena ustanova

Ljekarna Jadran Rijeka

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica

Natječaj za prijam u radni odnos – farmaceut-suradnik

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA VLAČIĆEV TRG 3

Rijeka, 2.3.2021.g.

Ne temelju članka 30. Statuta, Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos za radno mjesto:

farmaceut-suradnik – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), uz obvezan probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 1. završen diplomski Sveučilišni studij farmacije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij farmacije
 2. položen stručni ispit
 3. važeće odobrenje Hrvatske ljekaničke komore za samostalan rad (licenca)
 4. poznavanje rada na računalu u MS Office-u i Internet
 5. potrebno radno iskustvo: 1 godina rada u ljekarni ili ljekarničkom depou
 6. mjesto rada: Cres

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera stručnih sposobnosti kandidata.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo u svako doba poništiti natječaj bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Na web-stranici Z.U. Ljekarne „Jadrna“ Rijeka: www.ljekarna-jadran.hr u dokumentu „Upute i obavijesti kandidatima“ objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti:

 1. vlastoručno potpisanu zamolbu,
 2. životopis,
 3. dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslik diplome),
 4. važeće odobenje HLJK za samostalan rad (preslik)
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave ovog natječaja

Prijave se podnose od 3.3.2021. do 11.3.2021.g., preporučeno poštom na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

 LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica

———————————————————————————————————————————-

Rijeka, 2.3.2021.g.

Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka objavljuje

U P U T E   I   O B A V I J E S T I   K A N D I D A T I M A

koji podnose prijavu na JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka

na radno mjesto:

FARMACEUT-SURADNIK – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) uz obvezan probni rad od 6 mjeseci.

I. OPIS POSLOVA radnog mjesta:

 • Obavlja poslove iz ovlasti magistra farmacije u skladu sa pozitivnim propisima te postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2015;
 • Obavlja poslove izdavanja lijekova i ortopedskih pomagala te izrade magistralnih i galenskih pripravaka;
 • Obavlja poslove izdavanja medicinskih proizvoda te kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne/ljekarnički depoi mogu opskrbljivati korisnike;
 • Obavlja identifikaciju tvari kod prijema u ljekarnu;
 • Vodi sve zakonom propisane očevidnike;
 • Sudjeluje u radu stručnog kolegija;
 • Surađuje i savjetuje farmaceutskog tehničara pri izradi magistralnih i galenskih pripravaka te izdavanju pripravaka u ručnoj prodaji;
 • Obavlja dužnost mentora magistru farmacije – pripravniku i farmaceutskom tehničaru pripravniku;
 • Surađuje sa doktorima medicine, doktorima dentalne medicine i doktorima veterine na otklanjanju problema u izdavanju lijekova i unapređenju kvalitete zdravstvene usluge;
 • Sudjeluje u javnozdravstvenim aktivnostima koje provodi ustanova;
 • Sudjeluje u organizaciji i provođenju internih programa stručnog usavršavanja magistara farmacije i farmaceutskih tehničara;
 • Sudjeluje u pripremi i provodi farmaceutsku skrb;
 • Obavlja i ostale poslove primjerene znanju i ovlastima magistra farmacije koje mu povjeri voditelj ustrojbene jedinice i ravnatelj.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu farmaceut-suradnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,85 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA “JADRAN” RIJEKA:

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica

Cres: Natječaj za prijam u radni odnos – čistačica

ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA JADRAN RIJEKA

Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 10. lipnja 2020.g.

 

Temeljem članka 30. Statuta i članka 10. stavka 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), ravnateljica donosi

 

 

 

O B A V I J E S T

o ishodu natječajnog postupka

 

 

Temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto: čistačica – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom uz obvezan probni rad od mjesec dana i mjestom rada: Cres, objavljenog na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka dana 29. svibnja 2020. godine, zaposlena je Stanka Matovinović.

        

                    

 

 

 

 Zdravstvena ustanova

Ljekarna Jadran Rijeka

 

 

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica

Novi Vinodolski: Natječaj za radno mjesto farmaceut suradnik

ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA JADRAN RIJEKA

Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 15. lipnja 2020.g.

 

Temeljem članka 30. Statuta i članka 10. stavka 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), ravnateljica donosi

 

 

 

O B A V I J E S T

o ishodu natječajnog postupka

 

 

Na Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: farmaceut suradnik – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom uz obvezan probni rad od 6 mjeseci i mjestom rada: Novi Vinodolski, objavljen na web-stranicama: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Moj posao i Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka dana 1. lipnja 2020. godine, nije pristigla ni jedna zamolba.

        

                    

 

 

 

 Zdravstvena ustanova

Ljekarna Jadran Rijeka

 

 

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica