Obavijest o ishodu natječajnog postupka za imenovanje RAVNATELJA ZU JADRAN RIJEKA

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Obavijest o ishodu natječajnog postupka (sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama)

Temeljem natječaja za imenovanje ravnatelja Ljekarne Jadran, objavljenog dana 08.03.2024. u Narodnim Novinama (NN br. 28/24) te istog dana i na mrežnim stranicama Ustanove, izabran je kandidat Sanjin Sirotnjak mag. pharm.

NATJEČAJ za imenovanje RAVNATELJA ZU LJEKARNE JADRAN RIJEKA

Temeljem članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/2018125/2019, 100/2018, 125/2019, 133/2020, 147/2020, 136/2021, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 145/2023) i članka 27. i 28. Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka te odluke Upravnog vijeća Ljekarne Jadran Rijeka od 29. prosinca 2023. godine, objavljuje se

NATJEČAJ

za imenovanje

RAVNATELJA ZDRAVSTVENE USTANOVE

LJEKARNE JADRAN RIJEKA

UVJETI:
– završen diplomski Sveučilišni studij farmacije ili integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij farmacije
– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti  sljedeće dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu – osobna iskaznica ili domovnica
 • dokaz o stručnoj spremi – diploma o postignutom stupnju odgovarajuće stručne spreme (u izvorniku ili ovjerenom presliku)
 • dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO (podaci o radnom stažu i radnom odnosu), ne starije od dana objave ovog natječaja
 • dokaz o radnom iskustvu u struci – ugovori o radu ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima traženog akademskog zvanja i akademskog stupnja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja
 • program rada i razvoja Ustanove za naredno mandatno razdoblje

Ravnatelj se imenuje za mandatno razdoblje od četiri godine.

Sukladno odredbi članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/2008125/201120/2012138/201269/2017) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se  u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama u zatvorenoj omotnici, neposredno ili preporučeno poštom na adresu: ZDRAVSTVENA USTANOVA  LJEKARNA JADRAN RIJEKA, Vlačićev trg 3, Rijeka- za natječaj za imenovanje ravnatelja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

                                                                                   Za Ljekarnu Jadran

                                                                                   Milan Ivaniš dr.med.dent.,
predsjednik Upravnog vijeća

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 10. srpnja 2023.g.

Temeljem članka 30. Statuta i članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22), ravnateljica donosi

O B A V I J E S T

o ishodu natječajnog postupka

             Temeljem javnog natječaja koji je objavljen dana 31.5.2023.g. na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka za prijam u službu na određeno vrijeme  kao zamjena za porodiljni dopust za radno mjesto: referent za knjigovodstveno-računovodstvene poslove – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, uz obvezan probni rad od 2 mjeseca, zaposlena je Sanja Mavrinac.


ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

Natječaj za prijam u radni odnos –REFERENT ZA KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – 1 izvršitelj (m/ž)

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 31.5.2023.g.

Ne temelju članka 30. Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka, Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na radno mjesto:

REFERENT ZA KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme kao zamjena za porodiljni dopust, uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Uvjeti:

 • prvostupnik (bacc.) ekonomije (s tim izjednačena viša stručna sprema (VŠS) ekonomskog usmjerenja)
 • poznavanje rada na računalu u MS Office-u i Internet
 • potrebno radno iskustvo: 2 godina rada na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Samo kandidati koji budi izabrani u uži krug natječaja bit će kontaktirani i pozvani na razgovor. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor smatrat će se da su povukli prijavu.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera stručnih sposobnosti kandidata izabranih u uži krug natječaja.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo u svako doba poništiti natječaj bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Na web-stranici Z.U. Ljekarne „Jadrna“ Rijeka: www.ljekarna-jadran.hr u dokumentu „Upute i obavijesti kandidatima“ objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslik diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
 • dokaz o radu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu ili potvrde o vrsti obavljanog posla).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka kao voditelj zbirke osobnih podatka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno poštom ili osobno od 31.5.2023. do 9.6.2023. na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, uz naznaku: „za natječaj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.


ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

Rijeka, 31.5.2023.g.

Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka objavljuje

U P U T E   I   O B A V I J E S T I    K A N D I D A T I M A

koji podnose prijavu na

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos u

Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka

            na radno mjesto:

REFERENT ZA KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme kao zamjena za porodiljni dopust, uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

I. OPIS POSLOVA:

    Referent za knjigovodstveno-računovodstvene poslove obavlja sljedeće poslove:

 • Postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2015;
 • Vrši dnevno obuhvaćanje i knjiženje bankovnih izvoda uz paralelno analitičko zatvaranje dobavljača, kupaca i kreditnih kartica;
 • Priprema i razvrstava ulazne račune za kontrolu, plaćanje i knjiženje
 • Ispostavlja naloge za plaćanje u zakonskim i ugovornim rokovima;
 • Rješava otvorene stavke dobavljača i kupaca i kreditnih kartica;
 • Prijenos, kontrola, obuhvaćanje i knjiženje ulaznih dokumenata ustrojbenih jedinica te fakturiranih recepata;
 • Knjiži i vodi evidenciju materijalne i nematerijalne imovine Ljekarne;
 • Vrši prijenos, kontrolu i fakturiranje recepata i doznaka prema HZZO-u;
 • Usklađuje stanja zaliha robe s ljekarnama;
 • Kontiranje i knjiženje ostalih poslovnih događaja;
 • Usklađivanje i kontrola ispravnosti konta glavne knjige s analitičkom evidencijom;
 • Vodi blagajnu zajedničkih službi i izrađuje mjesečni blagajnički izvještaj
 • Vodi mjesečni obračun amortizacije;
 • Vrši obradu i kontrolu knjige ulaznih i izlaznih računa;
 • Vrši mjesečni obračun naknada za članove Upravnog vijeća i drugih vanjskih suradnika;
 • Vrši prijenos, kontrolu i knjiženje blagajničkih izvještaja iz ustrojbenih jedinica;
 • Vrši obradu inventura ustrojbenih jedinica;
 • Vrši cjelovit obračun plaća i drugih naknada uz sastavljanje potrebnih izvještaja;
 • Sudjeluje u pripremi dokumentacije postupaka javne nabave;
 • Materijalno je odgovoran za inventar i opremu koju koristi za obavljanje posla;
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja računovodstva i ravnatelja.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu referent za knjigovodstveno-računovodstvene poslove čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,10 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 Za ZDRAVSTVENU USTANOVU LJEKARNU JADRAN RIJEKA:

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica

Obavijest o ishodu natječajnog postupka – farmaceutski tehničar (pripravnik) – 2 polaznika (m/ž)

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 10. listopad 2022.g.

Temeljem članka 30. Statuta i članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), ravnateljica donosi

O B A V I J E S T

o ishodu natječajnog postupka

            Temeljem Javnog poziva za prijam u službu na određeno vrijeme od godine dana radi obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto: farmaceutski tehničar (pripravnik) – 2 polaznika (m/ž) s punim radnim vremenom uz obvezan probni rad od 2 mjeseca i mjestom rada: Rijeka (1 polaznik) i Novi Vinodolski (1 polaznik), objavljenog na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka dana 19. kolovoza 2022. godine, zaposlene su Anita Suton Žunić i Nika Škiljan.

 Zdravstvena ustanova

Ljekarna Jadran Rijeka

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica

Natječaj za prijam u radni odnos –farmaceutski tehničar (pripravnik) – 2 polaznika (m/ž)

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 19. kolovoz 2022.g.

Ne temelju članka 30. Statuta Ljekarne Jadran i Plana Ministarstva zdravstva o prijemu pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 13.5.2022.g. (KLASA: 023-03/21-01/776, UR.BR: 534-07-2-3/1-22-31), Zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran Rijeka objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za prijam pripravnika za zapošljavanje u Zdravstvenoj ustanovi Ljekarni Jadran Rijeka na radno mjesto:

farmaceutski tehničar (pripravnik) – 2 polaznika (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od godine dana radi obavljanja pripravničkog staža, uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti radnog mjesta:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje farmaceutskog usmjerenja (s time izjednačen SSS farmaceutski tehničar)
 • poznavanje jednog stranog svjetskog jezika
 • poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet)
 • mjesto rada: Novi Vinodolski (1 polaznik) i Rijeka (1 polaznik)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017.).

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji budi izabrani u uži krug natječaja bit će kontaktirani i pozvani na razgovor. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor smatrat će se da su povukli prijavu.

Z.U. Ljekarna Jadran Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera stručnih sposobnosti kandidata izabranih u uži krug natječaja.

Z.U. Ljekarna Jadran Rijeka pridržava pravo u svako doba poništiti natječaj bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim javnim pozivom (preslik svjedodžbe o završnome radu),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja
 • potvrdu o nezaposlenosti s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od dana objave natječaja.

Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Z.U. ljekarna Jadran Rijeka može zatražiti dostavu izvornika na uvid jednog ili više dokumenata koji su traženi.

Prijave se podnose preporučeno putem pošte od 19.8.2022. do 27.8.2022.g. na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom: „za pripravništvo“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran Rijeka kao voditelj zbirke osobnih podatka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.


ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

Rijeka, 19.8.2022.g.

Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka objavljuje

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na

JAVNI POZIV

za prijam pripravnika za zapošljavanje u

Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu Jadran Rijeka

            na radno mjesto:

farmaceutski tehničar (pripravnik) 2 polaznika (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od godine dana radi obavljanja pripravničkog staža, uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

I. OPIS POSLOVA:

    Farmaceutski tehničar (pripravnik) obavlja sljedeće poslove:

 • Obavlja poslove iz ovlasti farmaceutskog tehničara u skladu sa pozitivnim propisima, pravilima struke i načelima etičkog kodeksa;
 • Postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2015;
 • Obavlja poslove izrade magistralnih i galenskih pripravaka osim onih koji sadrže tvari jakog djelovanja;
 • Obavlja poslove izdavanja lijekova režima BR, BRX i ortopedskih pomagala, sukladno ovlastima farmaceutskog tehničara;
 • Obavlja poslove izdavanja kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike, sukladno ovlastima farmaceutskog tehničara; 
 • Zaprima i sprema naručene lijekove i ostale proizvode koji su predmet poslovanja ustrojbene jedinice;
 • Izdaje lijekove, medicinske i ostale proizvode po narudžbenici pravne i fizičke osobe;
 • Sudjeluje u savjetodavnim aktivnosti ustrojbene jedinice sukladno znanju i ovlastima farmaceutskog tehničara;
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu farmaceuta-suradnika, voditelja ustrojbene jedinice i ravnatelja.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka.

Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu farmaceutski tehničar (pripravnik) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,75 i osnovice za obračun plaće.

 Za ZDRAVSTVENU USTANOVU LJEKARNU JADRAN RIJEKA:

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica

Obavijest o ishodu natječajnog postupka – farmaceut-suradnik – 2 izvršitelja

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 18. svibnja 2022.g.

Temeljem članka 30. Statuta i članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), ravnateljica donosi

O B A V I J E S T

o ishodu natječajnog postupka

             Na Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: farmaceut-suradnik – 2 izvršitelja (m/ž) s punim radnim vremenom uz obvezan probni rad od 6 mjeseci, objavljen dana 4.5.2022.g. na web-stranicama Hrvatske ljekarničke komore, Moj posao i Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka, nije pristigla ni jedna zamolba.

 Zdravstvena ustanova

Ljekarna Jadran Rijeka

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica

Natječaj za prijam u radni odnos – farmaceut-suradnik – 2 izvršitelja

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 3.5.2022.g.

Ne temelju članka 30. Statuta i Odluke Upravnog vijeća od 29.4.2022.g., Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos za radno mjesto:

farmaceut-suradnik – 2 izvršitelja (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme uz obvezan probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 1. završen diplomski Sveučilišni studij farmacije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij farmacije
 2. položen stručni ispit
 3. važeće odobrenje Hrvatske ljekaničke komore za samostalan rad (licenca)
 4. poznavanje rada na računalu u MS Office-u i Internet
 5. potrebno radno iskustvo: 1 godina rada u ljekarni ili ljekarničkom depou

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera stručnih sposobnosti kandidata.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo u svako doba poništiti natječaj bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Na web-stranici Z.U. Ljekarne „Jadrna“ Rijeka: www.ljekarna-jadran.hr u dokumentu „Upute i obavijesti kandidatima“ objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti:

 1. vlastoručno potpisanu zamolbu,
 2. životopis,
 3. dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslik diplome),
 4. važeće odobenje HLJK za samostalan rad (preslik)
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave ovog natječaja

Prijave se podnose od 4.5.2022. do 12.5.2022.g., preporučeno poštom na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka kao voditelj zbirke osobnih podatka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.


ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

———————————————————————————————————————————-

Rijeka, 3.5.2022.g.

Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka objavljuje

U P U T E   I   O B A V I J E S T I   K A N D I D A T I M A

koji podnose prijavu na

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u

Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka

            na radno mjesto:

FARMACEUT-SURADNIK – 2 izvršitelja (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme uz obvezan probni rad od 6 mjeseci.

I. OPIS POSLOVA radnog mjesta:

 • Obavlja poslove iz ovlasti magistra farmacije u skladu sa pozitivnim propisima te postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2015;
 • Obavlja poslove izdavanja lijekova i ortopedskih pomagala te izrade magistralnih i galenskih pripravaka;
 • Obavlja poslove izdavanja medicinskih proizvoda te kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne/ljekarnički depoi mogu opskrbljivati korisnike;
 • Obavlja identifikaciju tvari kod prijema u ljekarnu;
 • Vodi sve zakonom propisane očevidnike;
 • Sudjeluje u radu stručnog kolegija;
 • Surađuje i savjetuje farmaceutskog tehničara pri izradi magistralnih i galenskih pripravaka te izdavanju pripravaka u ručnoj prodaji;
 • Obavlja dužnost mentora magistru farmacije – pripravniku i farmaceutskom tehničaru pripravniku;
 • Surađuje sa doktorima medicine, doktorima dentalne medicine i doktorima veterine na otklanjanju problema u izdavanju lijekova i unapređenju kvalitete zdravstvene usluge;
 • Sudjeluje u javnozdravstvenim aktivnostima koje provodi ustanova;
 • Sudjeluje u organizaciji i provođenju internih programa stručnog usavršavanja magistara farmacije i farmaceutskih tehničara;
 • Sudjeluje u pripremi i provodi farmaceutsku skrb;
 • Obavlja i ostale poslove primjerene znanju i ovlastima magistra farmacije koje mu povjeri voditelj ustrojbene jedinice i ravnatelj.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka. Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu farmaceut-suradnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,85 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.


Za ZDRAVSTVENU USTANOVU LJEKARNU “JADRAN” RIJEKA:

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

Obavijest o ishodu natječaja za prijam u radni odnos – farmaceutski tehničar (pripravnik)

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 28. listopad 2021.g.

Temeljem članka 30. Statuta i članka 10. stavka 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), ravnateljica donosi

O B A V I J E S T

o ishodu natječajnog postupka

Temeljem Javnog poziva za prijam pripravnika na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto: farmaceutski tehničar (pripravnik) – 2 polaznika (m/ž) s punim radnim vremenom, objavljenog na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka dana 16. rujna 2021. godine, zaposlene su Ljubica Terzić i Diana Djordjević.


ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

Natječaj za prijam u radni odnos – farmaceutski tehničar (pripravnik)

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 16.9.2021.g.

Ne temelju članka 30. Statuta Ljekarne i Plana Ministarstva zdravstva o prijemu pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 4.3.2021.g. (KLASA: 100-01/20-02/15, UR,BR: 534-07/1-21-6), Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za prijam pripravnika za zapošljavanje u Zdravstvenoj ustanovi Ljekarni „Jadran“ Rijeka na radno mjesto:

farmaceutski tehničar (pripravnik) – 2 polaznika (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od godine dana radi obavljanja pripravničkog staža, uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti radnog mjesta:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje farmaceutskog usmjerenja (s time izjednačen SSS farmaceutski tehničar)
 • poznavanje jednog stranog svjetskog jezika
 • poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017.).

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji budi izabrani u uži krug natječaja bit će kontaktirani i pozvani na razgovor. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor smatrat će se da su povukli prijavu.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera stručnih sposobnosti kandidata izabranih u uži krug natječaja.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo u svako doba poništiti natječaj bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim javnim pozivom (preslik svjedodžbe o završnome radu),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja
 • potvrdu o nezaposlenosti s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od dana objave natječaja.

Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. ZU ljekarna Jadran može zatražiti dostavu izvornika na uvid jednog ili više dokumenata koji su traženi.

Prijave se podnose preporučeno putem pošte od 17.9.2021. do 25.9.2021.g. na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom: „za pripravništvo“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka kao voditelj zbirke osobnih podatka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.


ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

———————————————————————————————————————————-

Rijeka, 16.9.2021.g.

Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka objavljuje

U P U T E   I   O B A V I J E S T I    K A N D I D A T I M A

koji podnose prijavu na

JAVNI POZIV

za prijam pripravnika za zapošljavanje u Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka

na radno mjesto:

FARMACEUTSKI TEHNIČAR (PRIPRAVNIK) 2 polaznika (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od godine dana radi obavljanja pripravničkog staža, uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

I. OPIS POSLOVA:

    Farmaceutski tehničar-pripravnik obavlja sljedeće poslove:

 • Obavlja poslove iz ovlasti farmaceutskog tehničara u skladu sa pozitivnim propisima, pravilima struke i načelima etičkog kodeksa;
 • Postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2015;
 • Obavlja poslove izrade magistralnih i galenskih pripravaka osim onih koji sadrže tvari jakog djelovanja;
 • Obavlja poslove izdavanja lijekova režima BR, BRX i ortopedskih pomagala, sukladno ovlastima farmaceutskog tehničara;
 • Obavlja poslove izdavanja kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike, sukladno ovlastima farmaceutskog tehničara; 
 • Zaprima i sprema naručene lijekove i ostale proizvode koji su predmet poslovanja ustrojbene jedinice;
 • Izdaje lijekove, medicinske i ostale proizvode po narudžbenici pravne i fizičke osobe;
 • Sudjeluje u savjetodavnim aktivnosti ustrojbene jedinice sukladno znanju i ovlastima farmaceutskog tehničara;
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu farmaceuta-suradnika, voditelja ustrojbene jedinice i ravnatelja.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu farmaceutski tehničar-pripravnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,75 i osnovice za obračun plaće.


Za ZDRAVSTVENU USTANOVU LJEKARNU “JADRAN” RIJEKA:

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica