Skip to content

Natječaj za prijam u radni odnos farmaceut-suradnik – 1 izvršitelj (m/ž)

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA, VLAČIĆEV TRG 3

________________________________________________________________________________________________________________________________

Rijeka, 4. srpnja 2024.

Ne temelju članka 30. Statuta i Odluke Upravnog vijeća od 26. lipnja 2024.g., Zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran Rijeka objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na radno mjesto:

farmaceut-suradnik – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) uz obvezan probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 1. završen diplomski Sveučilišni studij farmacije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij farmacije
 2. položen stručni ispit
 3. važeće odobrenje Hrvatske ljekaničke komore za samostalan rad
 4. poznavanje rada na računalu u MS Office-u i Internet
 5. potrebno radno iskustvo: 1 godina rada u ljekarni ili ljekarničkom depou.

Temeljem članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.

Z.U. Ljekarna Jadran Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera stručnih sposobnosti kandidata.

Z.U. Ljekarna Jadran Rijeka pridržava pravo u svako doba poništiti natječaj bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Na internetskoj stranici Z.U. Ljekarne Jadrna Rijeka: www.ljekarna-jadran.hr u dokumentu „Upute i obavijesti kandidatima“ objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti:

 1. vlastoručno potpisanu zamolbu,
 2. životopis,
 3. dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslik diplome),
 4. važeće odobenje Hrvatske ljekarničke komore za samostalan rad (preslik)
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave ovog natječaja

Prijave se podnose od 4. srpnja 2024. do 12. srpnja 2024.g., preporučeno poštom na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran Rijeka kao voditelj zbirke osobnih podatka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

ZDRAVSTVENA USTANOVA  LJEKARNA JADRAN RIJEKA

Sanjin Sirotnjak, mag.pharm.
ravnatelj

________________________________________________________________________________________________________________________________

Rijeka, 4. srpnja 2024.

Temeljem članka 30. Statuta ravnatelj Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka objavljuje

U P U T E   I   O B A V I J E S T I   K A N D I D A T I M A

koji podnose prijavu na

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos u

Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu Jadran Rijeka na radno mjesto:

farmaceut-suradnik – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) uz obvezan probni rad od 6 mjeseci.

I. OPIS POSLOVA radnog mjesta farmaceut-suradnik:

 • Obavlja poslove iz ovlasti magistra farmacije u skladu sa pozitivnim propisima te postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2015;
 • Obavlja poslove izdavanja lijekova i ortopedskih pomagala te izrade magistralnih i galenskih pripravaka;
 • Obavlja poslove izdavanja medicinskih proizvoda te kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne/ljekarnički depoi mogu opskrbljivati korisnike;
 • Obavlja identifikaciju tvari kod prijema u ljekarnu;
 • Vodi sve zakonom propisane očevidnike;
 • Sudjeluje u radu stručnog kolegija;
 • Surađuje i savjetuje farmaceutskog tehničara pri izradi magistralnih i galenskih pripravaka te izdavanju pripravaka u ručnoj prodaji;
 • Obavlja dužnost mentora magistru farmacije – pripravniku i farmaceutskom tehničaru pripravniku;
 • Surađuje sa doktorima medicine, doktorima dentalne medicine i doktorima veterine na otklanjanju problema u izdavanju lijekova i unapređenju kvalitete zdravstvene usluge;
 • Sudjeluje u javnozdravstvenim aktivnostima koje provodi ustanova;
 • Sudjeluje u organizaciji i provođenju internih programa stručnog usavršavanja magistara farmacije i farmaceutskih tehničara;
 • Sudjeluje u pripremi i provodi farmaceutsku skrb;
 • Obavlja i ostale poslove primjerene znanju i ovlastima magistra farmacije koje mu povjeri voditelj ustrojbene jedinice i ravnatelj.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka, a čine ju osnovna plaća i dodaci.

Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen (1,85) i osnovice za izračun plaće u javnim službama.

Dodaci na plaću sastoje se od stimulacije, posebnih uvjeta rada, položajnih dodataka, rada subotom i nedjeljom, rada blagdanom, smjenskog rada i noćnog dežurstva.

 ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA

Sanjin Sirotnjak, mag.pharm.
ravnatelj

Skip to content