Skip to content

Natječaj za prijam u radni odnos –REFERENT ZA KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – 1 izvršitelj (m/ž)

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 31.5.2023.g.

Ne temelju članka 30. Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka, Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na radno mjesto:

REFERENT ZA KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme kao zamjena za porodiljni dopust, uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Uvjeti:

 • prvostupnik (bacc.) ekonomije (s tim izjednačena viša stručna sprema (VŠS) ekonomskog usmjerenja)
 • poznavanje rada na računalu u MS Office-u i Internet
 • potrebno radno iskustvo: 2 godina rada na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Samo kandidati koji budi izabrani u uži krug natječaja bit će kontaktirani i pozvani na razgovor. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor smatrat će se da su povukli prijavu.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera stručnih sposobnosti kandidata izabranih u uži krug natječaja.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo u svako doba poništiti natječaj bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Na web-stranici Z.U. Ljekarne „Jadrna“ Rijeka: www.ljekarna-jadran.hr u dokumentu „Upute i obavijesti kandidatima“ objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslik diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
 • dokaz o radu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu ili potvrde o vrsti obavljanog posla).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka kao voditelj zbirke osobnih podatka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno poštom ili osobno od 31.5.2023. do 9.6.2023. na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, uz naznaku: „za natječaj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.


ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

Rijeka, 31.5.2023.g.

Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka objavljuje

U P U T E   I   O B A V I J E S T I    K A N D I D A T I M A

koji podnose prijavu na

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos u

Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka

            na radno mjesto:

REFERENT ZA KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme kao zamjena za porodiljni dopust, uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

I. OPIS POSLOVA:

    Referent za knjigovodstveno-računovodstvene poslove obavlja sljedeće poslove:

 • Postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2015;
 • Vrši dnevno obuhvaćanje i knjiženje bankovnih izvoda uz paralelno analitičko zatvaranje dobavljača, kupaca i kreditnih kartica;
 • Priprema i razvrstava ulazne račune za kontrolu, plaćanje i knjiženje
 • Ispostavlja naloge za plaćanje u zakonskim i ugovornim rokovima;
 • Rješava otvorene stavke dobavljača i kupaca i kreditnih kartica;
 • Prijenos, kontrola, obuhvaćanje i knjiženje ulaznih dokumenata ustrojbenih jedinica te fakturiranih recepata;
 • Knjiži i vodi evidenciju materijalne i nematerijalne imovine Ljekarne;
 • Vrši prijenos, kontrolu i fakturiranje recepata i doznaka prema HZZO-u;
 • Usklađuje stanja zaliha robe s ljekarnama;
 • Kontiranje i knjiženje ostalih poslovnih događaja;
 • Usklađivanje i kontrola ispravnosti konta glavne knjige s analitičkom evidencijom;
 • Vodi blagajnu zajedničkih službi i izrađuje mjesečni blagajnički izvještaj
 • Vodi mjesečni obračun amortizacije;
 • Vrši obradu i kontrolu knjige ulaznih i izlaznih računa;
 • Vrši mjesečni obračun naknada za članove Upravnog vijeća i drugih vanjskih suradnika;
 • Vrši prijenos, kontrolu i knjiženje blagajničkih izvještaja iz ustrojbenih jedinica;
 • Vrši obradu inventura ustrojbenih jedinica;
 • Vrši cjelovit obračun plaća i drugih naknada uz sastavljanje potrebnih izvještaja;
 • Sudjeluje u pripremi dokumentacije postupaka javne nabave;
 • Materijalno je odgovoran za inventar i opremu koju koristi za obavljanje posla;
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja računovodstva i ravnatelja.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu referent za knjigovodstveno-računovodstvene poslove čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,10 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 Za ZDRAVSTVENU USTANOVU LJEKARNU JADRAN RIJEKA:

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica

Skip to content