Skip to content

Natječaj za prijam u radni odnos – farmaceutski tehničar (pripravnik)

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Vlačićev trg 3

—————————————————————————————————————–

Rijeka, 16.9.2021.g.

Ne temelju članka 30. Statuta Ljekarne i Plana Ministarstva zdravstva o prijemu pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 4.3.2021.g. (KLASA: 100-01/20-02/15, UR,BR: 534-07/1-21-6), Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za prijam pripravnika za zapošljavanje u Zdravstvenoj ustanovi Ljekarni „Jadran“ Rijeka na radno mjesto:

farmaceutski tehničar (pripravnik) – 2 polaznika (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od godine dana radi obavljanja pripravničkog staža, uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti radnog mjesta:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje farmaceutskog usmjerenja (s time izjednačen SSS farmaceutski tehničar)
 • poznavanje jednog stranog svjetskog jezika
 • poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017.).

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji budi izabrani u uži krug natječaja bit će kontaktirani i pozvani na razgovor. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor smatrat će se da su povukli prijavu.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera stručnih sposobnosti kandidata izabranih u uži krug natječaja.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo u svako doba poništiti natječaj bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim javnim pozivom (preslik svjedodžbe o završnome radu),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja
 • potvrdu o nezaposlenosti s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od dana objave natječaja.

Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. ZU ljekarna Jadran može zatražiti dostavu izvornika na uvid jednog ili više dokumenata koji su traženi.

Prijave se podnose preporučeno putem pošte od 17.9.2021. do 25.9.2021.g. na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom: „za pripravništvo“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka kao voditelj zbirke osobnih podatka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.


ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

———————————————————————————————————————————-

Rijeka, 16.9.2021.g.

Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka objavljuje

U P U T E   I   O B A V I J E S T I    K A N D I D A T I M A

koji podnose prijavu na

JAVNI POZIV

za prijam pripravnika za zapošljavanje u Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka

na radno mjesto:

FARMACEUTSKI TEHNIČAR (PRIPRAVNIK) 2 polaznika (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od godine dana radi obavljanja pripravničkog staža, uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

I. OPIS POSLOVA:

    Farmaceutski tehničar-pripravnik obavlja sljedeće poslove:

 • Obavlja poslove iz ovlasti farmaceutskog tehničara u skladu sa pozitivnim propisima, pravilima struke i načelima etičkog kodeksa;
 • Postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2015;
 • Obavlja poslove izrade magistralnih i galenskih pripravaka osim onih koji sadrže tvari jakog djelovanja;
 • Obavlja poslove izdavanja lijekova režima BR, BRX i ortopedskih pomagala, sukladno ovlastima farmaceutskog tehničara;
 • Obavlja poslove izdavanja kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike, sukladno ovlastima farmaceutskog tehničara; 
 • Zaprima i sprema naručene lijekove i ostale proizvode koji su predmet poslovanja ustrojbene jedinice;
 • Izdaje lijekove, medicinske i ostale proizvode po narudžbenici pravne i fizičke osobe;
 • Sudjeluje u savjetodavnim aktivnosti ustrojbene jedinice sukladno znanju i ovlastima farmaceutskog tehničara;
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu farmaceuta-suradnika, voditelja ustrojbene jedinice i ravnatelja.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu farmaceutski tehničar-pripravnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,75 i osnovice za obračun plaće.


Za ZDRAVSTVENU USTANOVU LJEKARNU “JADRAN” RIJEKA:

Ines Krajačević, mag.pharm.
ravnateljica

Skip to content